top of page

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

Grobina Adult Education center (PIC) - ΛΕΤΟΝΙΑ

Το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων Grobina (PIC) ιδρύθηκε το 1996. Το κέντρο εργάζεται στην ανάπτυξη μαθημάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, σεμιναρίων, υλοποίησης έργων. Οι στόχοι του κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων Grobina:

- να εξασφαλιστεί ποιοτική εκπαίδευση ενηλίκων σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας

- να βελτιώσει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων τονίζοντας τις ανάγκες του 21ου αιώνα και την ηλεκτρονική μάθηση

- δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο

- την προώθηση μεσήλικων και ηλικιωμένων ενηλίκων να εγγραφούν σε προγράμματα δια βίου μάθησης

- να παρακινήσει τους ενήλικες να αποκτήσουν εκ νέου τα προσόντα και να αποκτήσουν ένα νέο επάγγελμα

- βελτίωση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας

- ενίσχυση της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας

- ανάπτυξη μη παραδοσιακών και καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών (μαθήματα διαγενεακής και συνεργατικής μάθησης)

- να δημιουργήσει και να διατηρήσει τη βάση δεδομένων της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα Το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων Grobina είναι μέλος του Λετονικού Συνδέσμου Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η δραστηριότητα του Ιδρύματος συνδέει θέματα εκπαίδευσης και υγείας για την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Βασική τους προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ενέργειας και υγείας μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος. Διαθέτουν ένα ευρύ δίκτυο και βάση δεδομένων εθνικών συνδέσεων: αρχές, εταιρείες, ιδιώτες. Για την επίτευξη των σκοπών του, το πεδίο δραστηριοτήτων τους είναι: – παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για άτομα και οργανισμούς, υπηρεσίες διαβούλευσης και αναγνώρισης ικανοτήτων – διοργάνωση εκδηλώσεων, δραστηριότητα μάρκετινγκ, διαλέξεις, συνέδρια.

Webpage - https://www.grobinaspic.com

Ecocenter Közhasznú Alapítvány - ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Το Ecocenter Benefit Foundation συνδέει θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, υγείας και φιλικά προς το περιβάλλον για βιώσιμο, ποιοτικό τρόπο ζωής και για την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Οι κύριες δραστηριότητες του Ιδρύματος είναι η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα θέματα για άτομα, σχολεία, ΜΜΕ, οργανισμούς, υπηρεσίες συμβουλευτικής και αναγνώρισης ικανοτήτων προκειμένου να συνδεθεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση με τον ποιοτικό, βιώσιμο τρόπο ζωής. Το ίδρυμα οργανώνει τακτικά εκδηλώσεις, φόρουμ, εργαστήρια, προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου υγείας, συνέδρια και θεματικές ημερίδες για ντόπιους, παιδιά, νέους, ΜΚΟ και εταιρείες προκειμένου να επιτύχει τους κύριους στόχους του.

Ιστοσελίδα - http://www.ecocenter.hu/en/

Asociacion de Innovacion Formaciony Empleo Para El Desarrollo Sostenible (AIFED) - ΙΣΠΑΝΙΑ

Ο οργανισμός AIFED είναι ένας τοπικός οργανισμός που εργάζεται στους τομείς της κατάρτισης, του πολιτισμού και της απασχόλησης στην πόλη Γρανάδα της Ισπανίας. Η AIFED συμμετέχει με άλλους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς στην οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κατάρτισης για την καινοτομία και την πρόσβαση στην απασχόληση. Η ένωση τους αναπτύσσει προγράμματα και εργασιακές δραστηριότητες και υποστήριξη για την απασχόληση, προωθεί την ανάπτυξη και προώθηση εθελοντικών προγραμμάτων, υποστηρίζει την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Προσπαθούν επίσης να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς μέσω της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

Webpage - https://www.aifed.es/en/home/

Ljudska Univerza, Zavod Za Izobrazevanje In Kulturo, Rogaska Slatina (LURS) - ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ο οργανισμός Ljudska univerza Rogaška Slatina είναι ένας μη κερδοσκοπικός πάροχος εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για την κοινότητα στην τοπική περιοχή και ευρύτερα για περισσότερα από 50 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οργάνωσε 10 επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (όπως μαγειρική, πωλήσεις, οικονομία, παιδική μέριμνα, μεταφορές, τουρισμός). Ο οργανισμός τους έχει προσφέρει πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ενήλικου πληθυσμού για περαιτέρω κατάρτιση και εκπαίδευση. Ο τομέας της άτυπης εκπαίδευσης καλύπτεται με την παροχή διαφόρων σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων, λογοτεχνικών βραδιών και πολλών άλλων. Προσφέρουν επίσης άλλες μορφές κατάρτισης που παρέχουν τα κέντρα τους, όπως προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, διάφορα εργαστήρια, μαθήματα υπολογιστών για ανέργους και ηλικιωμένους, μαθήματα γλώσσας, μαθήματα πληροφορικής και λογιστική. Προσφέρουν διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες με ειδικές ανάγκες για το τοπικό Κέντρο Εργασίας Φροντίδας. Έχουν οργανώσει προγράμματα κατάρτισης και για άλλες άπορες εκπαιδευτικά και διδακτικά ομάδες ενηλίκων, όπως μετανάστες, άνεργους και αλλοδαπούς. Προσφέρουν επίσης 19 προγράμματα Εθνικών επαγγελματικών προσόντων και διοργανώνουν διάφορα μαθήματα για ανέργους, όπως μαθήματα γλώσσας, υπολογιστών και λογιστικής, μαθήματα γλώσσας και χορού για παιδιά σε νηπιαγωγεία. Έχουν επίσης ένα Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, όπου προσφέρουν διάφορες δραστηριότητες δια βίου μάθησης σε άτομα άνω των 55 ετών. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν μαθήματα γλώσσας, μαθήματα παιδείας υπολογιστών, ομάδες μελέτης, δραστηριότητες υγιεινού τρόπου ζωής, διαλέξεις, εργαστήρια, ταξίδια και πολλά άλλα.

Webpage - https://lu-rogaska.si

G.G. Eurosuccess Consulting Limited - ΚΥΠΡΟΣ

Βασικός στόχος του οργανισμού Eurosuccess Consulting είναι η ενημέρωση και υποστήριξη, κυρίως ιδιωτών και επιχειρήσεων, σχετικά με την εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ταμείων. Μέσα από την αξιοποίηση των σχετικών ευκαιριών χρηματοδότησης πετυχαίνουν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων, εκπληρώνοντας έτσι τους στόχους τους και λειτουργικές ανάγκες. Επιπλέον, ο οργανισμός συμμετέχει, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος, σε πολλά έργα στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, όπως Lifelong Learning, ERASMUS + και Justice, καθώς και ένας από τους φορείς αξιολόγησης προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ. Όσον αφορά τον τομέα διαχείρισης έργων, η Eurosuccess Consulting έχει ευρεία εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη υλικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αφορούν διάφορες δεξιότητες/ικανότητες (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ΤΠΕ για σκοπούς αξιολόγησης και εκπαίδευσης καθώς και περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης) για διάφορες ομάδες όπως Παιδιά , Νεολαία, Ενήλικες, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενοι, ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας όπως άτομα που προέρχονται από την ομάδα NEET, κρατούμενοι και πρώην κρατούμενοι κτλ. Με βάση την παραπάνω εμπειρία, γνώσεις και δυνατότητες, καθώς και το εδραιωμένο δίκτυο με συνεργαζόμενους οργανισμούς και εμπειρογνώμονες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, η Eurosuccess Consulting είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια που απαιτείται για την ανάπτυξη επιτυχημένων προτάσεων και ως εκ τούτου δράσεων υλοποίησης έργων.

 

Webpage - https://www.eurosc.eu/en/

Igor, Obrt za cjeloživotno učenje, vl.Igor Štavlic, Marindvor - ΚΡΟΑΤΙΑ

IGOR- Lifelong Learning Centre (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2019 από τον Igor Štavlić μετά από 25 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον επιχειρηματικό τομέα και στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο οργανισμός IGOR είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Παρέχει εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, του αγροτικού τουρισμού και του οικοτουρισμού, μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, επιχειρηματική επικοινωνία, χρηματοοικονομική παιδεία, προσωπική ανάπτυξη και άλλη εκπαίδευση για τις σωστές δεξιότητες για εργασία και δεξιότητες ζωής, που συνάδει με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων . Μέχρι τώρα, ο οργανισμός συμμετείχε σε πολλά έργα της ΕΕ ως εμπειρογνώμονας για την εκπαίδευση. Τον Νοέμβριο του 2020, ο οργανισμός εντάχθηκε στο Σύμφωνο για τις Δεξιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Δεξιοτήτων, Δεξιότητες για θέσεις εργασίας. Επίσης, ο Igor Štavlić, ο ιδιοκτήτης, είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Κροατίας και έτσι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης μπορεί να παρέχει διάφορες εκπαιδεύσεις και εργαστήρια για ενήλικες και άλλες ομάδες-στόχους. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις συγκεκριμένων ομάδων, ο οργανισμός συνεργάζεται με διαφορετικούς εξωτερικούς ειδικούς.

image_2021-04-18_135033.png
Hungary_ECO logo.jpg
bottom of page